skip to Main Content
VROEGBOEKKORTING! Meld u aan vóór 1 oktober en krijg €100 korting op de cursus!

Voorwaarden Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

 • Reisovereenkomst:de overeenkomst waarbij de Reisorganisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
 • Reisorganisator: StichtingIdentucation, degene die de Reis aanbiedt, verschaft en uitvoert.
 • Reiziger: degene die zich inschrijft voor de Reis en de Reisovereenkomst met de Reisorganisator aangaat.
 • Reis: de jaarlijkse door de Reisorganisator aangeboden, vante voren georganiseerde, reis voor tandartsen naar Madonna di Campiglio in Italië, die 7 overnachtingen omvat alsmede een skipas voor 6 dagen.

Artikel 2: Totstandkoming Reisovereenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

De Reisovereenkomst komt tot stand door inschrijving van de Reiziger op de Reis via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Bij en door de inschrijving aanvaardt de Reiziger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de Reisovereenkomst en de Reis alsmede het privacy-statement van de Reisorganisatie.

Artikel 2.1

De Reisorganisator is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren.

Artikel 2.2

Aan bedragen of andere informatie op de website, in foldermateriaal, op de (opdracht)bevestiging en in andere uitingen van de Reisorganisator kunnen geen rechten worden ontleend door de Reiziger.

Artikel 2.3

De Reiziger dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met de Reisorganisator alle voor de boeking relevante gegevens van de Reiziger en eventuele medereizigers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de Reiziger is de Reisorganisator niet aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele daaruit voortvloeiend schade en kosten. Deze komen voor rekening van de Reiziger. De Reisorganisator verwerkt persoonlijke gegevens conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de Reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de Reis voor de Reiziger zelf of voor de groep van belang zijn.

Artikel 2.4

Reiziger dient te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en een goede conditie.

Artikel 3: Betaling van de Reissom

De Reisorganisator zal aan de Reiziger na inschrijving op de Reis een factuur sturen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden op rekeningnummer:NL46RABO 0369200918 ten name van Stichting Identucation onder vermelding van het aangegeven notanummer.

Artikel 4: Prijsverhogingen

De Reisorganisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de Reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als een prijsverhoging is toe te schrijven aan:

 • verhoging van de kostprijs van brandstof of;
  • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
  • verhoging van belastingen of;
  • verhoging van vergoedingen over de in de in de Reisovereenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

Indien de Reisorganisator genoodzaakt is de reissom met meer dan 8% te verhogen heeft de Reiziger het recht binnen 5 dagen na bekendmaking van de verhoging de Reisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

De Reiziger heeft recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

Artikel 5: Annulering van de Reis door Reiziger

Indien de Reiziger de Reisovereenkomst annuleert, kan de Reisorganisator de Reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aanvang vande Reis:  geen
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvang van deReis: 35% van het betaalde bedrag;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aanvang van deReis: 40% van het betaalde bedrag;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de aanvang van deReis: 50% van het betaalde bedrag;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de aanvang van deReis: 75% van het betaalde bedrag;
 • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de aanvang van deReis: 90% van het betaalde bedrag;
 • bij annulering op de eersteReisdag of later: het volledig betaalde bedrag.

De terugbetalingen worden binnen 14 dagen verwerkt.

De Reiziger heeft het recht de Reisovereenkomst te annuleren voor het begin van de pakketreis zonder gehouden te zijn tot enige betaling als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan, zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het personenvervoer naar de bestemming.

Artikel 6: Opzegging door de Reisorganisator

De Reisorganisator heeft het recht de Reis uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de Reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen minder is dan 30 personen.

De Reisorganisator kan de Reis annuleren vanwege een calamiteit of indien een negatief reisadvies voor het reisgebied wordt gegeven. De Reisorganisator aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7: In-de-plaatsstelling

Indien een Reiziger verhinderd is aan de Reis deel te nemen, kan de Reiziger worden vervangen door een andere persoon mits:

 1. de andere persoon voldoet aan alle aan deReisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
 2. het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekwordt ingediend, opdat nog tijdig de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht; en
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverlenerszich niet verzetten in-de-plaats-stelling.

De Reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8: Non-conformiteit

Indien na aanvang van de Reis aanzienlijke elementen van de Reis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de Reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de Reisovereenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en de Reisorganisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de Reiziger de Reisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen, tenzij dat onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende diensten.

Indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de Reiziger zoals afgesproken in de Reisovereenkomst, zijn de kosten voor de nood-accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de Reisorganisator.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Reis geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Reiziger. De Reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor:

 • schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering).
 • schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
 • handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
 • eentekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst die toe te rekenen is aan de Reiziger;
 • medische kosten als gevolg van een ongeluk;
 • niet vervuldeverwachtingen van de Reiziger;
 • eentekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst die niet kon worden voorzien of is toe te rekenen aan een derde en een tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst die te wijten is aan overmacht.

Artikel 10: Niet tijdige betaling van de reissom

De Reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:

 • voor betalingen met betrekking tot de door deReisorganisator verrichte opdracht: de wettelijke rente;
 • voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, mits deReisorganisator dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de Reiziger heeft meegedeeld.

De Reiziger is tevens na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11: Klachten

De Reiziger dient indien er tijdens de Reis een tekortkoming wordt ervaren deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren te melden bij de Reisorganisator.

Klachten moeten binnen een vastgestelde termijn van 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de Reiziger hiervan binnen 1 week in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Klachten worden in eerste instantie behandeld door de Reisorganisatie. Mocht het nodig zijn wordt de klacht voorgelegd aan de oud-voorzitter van de NWVT:

Drs. D. Bittermann
Peursumseweg 115
3381 KV Giessenburg
dirk@bittermann.nl

Zijn advies is bindend. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12: Plichten Reiziger

De Reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de Reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor een correct en geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart). Indien de Reiziger deze zorg niet draagt en de Reis (of onderdelen daarvan) geweigerd wordt, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de Reiziger.

De Reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de Reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de Reisorganisator van (voortzetting van) de Reis worden uitgesloten, indien van de Reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Reisovereenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reiziger.

Artikel 13: Hulp en Bijstand

De Reisorganisator is verplicht de Reiziger hulp en bijstand te verlenen indien deze in moeilijkheden verkeert. Indien de oorzaak aan de Reiziger is toe te rekenen dan komen de kosten van die bijstand voor rekening van Reiziger.

Artikel 14: Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op zowel het cursusmateriaal alsmede deze voorwaarden komen toe aan de Reisorganisator. Het cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik en het verveelvoudigen of openbaarmaken daarvan is zonder toestemming, niet toegestaan.

Het maken van foto’s en video’s is, behoudens toestemming van degenen die het aangaat, tijdens de te geven cursussen niet toegestaan.

Artikel 15: Privacy

15.1De Reisorganisator respecteert de AVG en handelt conform haar Privacy-statement.

15.2 De Reiziger respecteert de AVG en zal niet zonder toestemming van de betrokkene(n) foto’s of ander beeldmateriaal op social media plaatsen of op enige andere manier verspreiden.

Back To Top